Forum για την πόλη

Ιδρύουν αιφνιδιαστικά Ανώνυμη Εταιρεία για τη διαχείριση του Εθνικού Κήπου και του Λόφου Φιλοπάππου!

05/03/2020
Τελευταία ενημέρωση: 06/03/2020 00:23


Με εκπρόθεσμη τροπολογία-προσθήκη που κατατέθηκε στις 4/3 στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», το οποίο ψηφίζεται μια μέρα μετά(!), η κυβέρνηση της ΝΔ προχωρά στην ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας (ΑΕ) με την επωνυμία «Εθνικός Κήπος – Μητροπολιτικό Πράσινο Α.Ε.»…

Σύμφωνα με την τροπολογία-προσθήκη η συνιστώμενη εταιρεία θα λειτουργεί «σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας» και σκοπός της θα «είναι η διαχείριση του Εθνικού Κήπου και του Λόφου Φιλοπάππου»! Τη διαχείριση αυτή θα ασκεί με σύμβαση που θα υπογράψει με το Δήμο Αθηναίων, όπου θα καθορίζεται και η αμοιβή της εταιρείας! Έσοδα η εταιρεία θα έχει και από την «εκμίσθωση των χώρων που διαχειρίζεται», δηλαδή του Εθνικού κήπου και του Λόφου Φιλοπάππου. Προφανώς θα ξαναδούμε γάμους και βαφτήσια στο περίπτερο του Πικιώνη, αλλά και ποιος ξέρει τι άλλες ιδιωτικές φιέστες εταιρειών κι επιχειρήσεων, που θα ψάχνουν για μια… εσάνς ιστορικότητας, γραφικότητας και πράσινου ως φόντο για τις εκδηλώσεις τους. Φυσικά, στο μέλλον, με ένα απλό Προεδρικό Διάταγμα «η εταιρεία μπορεί να αναλαμβάνει τη διαχείριση και άλλων συναφών με τους σκοπούς της χώρων»…

Η πραξικοπηματική κίνηση αυτή, που έρχεται αιφνιδιαστικά και χωρίς καμία διαβούλευση, δείχνει για ακόμη μια φορά ξεκάθαρα την πορεία που απαρέγκλιτα ακολουθεί η κυβέρνηση της ΝΔ και ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης σε όλα τα θέματα που συνδέονται με τη δημόσια περιουσία, τους δημόσιους χώρους, ακόμη και τους αρχαιολογικούς χώρους και τους ιστορικούς τόπους: εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση!

Ποιο Ίδρυμα άραγε ενδιαφέρεται; Θυμίζουμε την αποτυχημένη προσπάθεια του Ιδρύματος ΝΕΟΝ του Δασκαλόπουλου να κάνει κουμάντο στον Εθνικό Κήπο, αλλά και το διαρκές ενδιαφέρον της οικογένειας Κωστόπουλου (του γνωστού Ιδρύματος). Εδώ και καιρό ακουγόταν ότι ο Κ. Μπακογιάννης έχει υποσχεθεί την διαχείριση του Εθνικού Κήπου σε συγκεκριμένο «ευεργέτη». Και τώρα με αυτή την αιφνιδιαστική τροπολογία, θα μπορεί και να τον/την διορίσει διαχειριστή όχι μόνο του Εθνικού Κήπου αλλά και του Λόφου Φιλοπάππου!

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, μάλιστα, το Υπουργείο Πολιτισμού και η πολιτική του ηγεσία φαίνεται πως αγνοήθηκαν εντελώς, αφού την τροπολογία-προσθήκη μπορεί να την υπογράφουν εννέα (9) υπουργοί, αλλά όχι και η Υπουργός Πολιτισμού! Την αγνόησαν εντελώς κι ας είναι αρχαιολογικός χώρος ο Λόφος Φιλοπάππου κι ας είναι ιστορικός τόπος ο Εθνικός Κήπος. Ο τελευταίος χαρακτηρίστηκε ως ιστορικός τόπος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. δ και 16 του Ν. 3028/2002 (ΥΑ ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/113998/2568/28-1-2011 – ΦΕΚ 49/ΑΑΠ/23-3-2011) και έχει, επιπλέον, χαρακτηριστεί από τη Διεθνή Επιτροπή Ιστορικών Κήπων και Πολιτιστικών Τοπίων (ICOMOS – IFLA) ως σπάνιο δείγμα αρχιτεκτονικής τοπίου του 19ου αιώνα και πολιτιστικό μνημείο της Ευρώπης.

Όπως φαίνεται, για τους εμπνευστές αυτού του σχεδίου ο Λόφος Φιλοπάππου και ο Εθνικός κήπος είναι απλώς… κάποια πάρκα, που πρέπει να «αξιοποιηθούν», σύμφωνα με τους νόμους της αγοράς.

Καταγγέλλουμε την αιφνιδιαστική αυτή κίνηση της κυβέρνησης!

Η τροπολογία αυτή πρέπει να αποσυρθεί! Ο σχεδιασμός τους να ανατραπεί!

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ –  ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ

 Άρθρο 10

Σύσταση φορέα «Εθνικός Κήπος – Μητροπολιτικό Πράσινο Α.Ε.»

 1. Συστήνεται ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ με την επωνυμία «Εθνικός Κήπος – Μητροπολιτικό Πράσινο Α.Ε.». Η συνιστώμενη εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, διέπεται από τις διατάξεις των επόμενων άρθρων του παρόντος, τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α’ 114) και ιδίως των άρθρων 252 και 265 αυτού, καθώς και, συμπληρωματικώς, τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α’ 104), εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος.
 2. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
 3. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε σαράντα (40) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση του καταστατικού της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Η διάρκεια δύναται να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.
 4. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, διαιρεμένο σε πεντακόσιες (500) ονομαστικές μετοχές των εκατό (100) ευρώ η κάθε μία, αποκλειστικής και πλήρους κυριότητας του Δήμου Αθηναίων.
 5. Η εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώρηση του καταστατικού της στο Γ.Ε.ΜΗ. Με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, καταρτίζεται και κυρώνεται το αρχικό καταστατικό της εταιρείας, με το οποίο ρυθμίζονται όλα τα θέματα, που προβλέπονται στην κείμενη για τις ανώνυμες εταιρείες νομοθεσία, καθώς και στο πλαίσιο που καθορίζεται με τα επόμενα άρθρα του παρόντος, και καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσιότητας. Το Καταστατικό της Εταιρείας μπορεί να τροποποιείται και να κωδικοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

Άρθρο 11

Σκοποί – Πόροι

 1. Σκοπός της εταιρείας είναι η διαχείριση του Εθνικού Κήπου και του Λόφου Φιλοπάππου. Η εταιρεία αναλαμβάνει τη διαχείριση των χώρων του προηγούμενου εδαφίου μετά από σύμβαση που καταρτίζει με τον Δήμο Αθηναίων εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία καταχώρησης του καταστατικού της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η σύμβαση ορίζει, μεταξύ άλλων, και την αμοιβή που η εταιρεία θα λαμβάνει για τη διαχείριση αυτή. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, η εταιρεία μπορεί να αναλαμβάνει τη διαχείριση και άλλων συναφών με τους σκοπούς της χώρων.
 2. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της, η εταιρεία δύναται, ενδεικτικώς, να προβαίνει:
  α. Στην εκπόνηση μελετών ή την αξιοποίηση ήδη υφισταμένων ή δωριζομένων μελετών ή στην ανάθεση της σύνταξης μελετών σε τρίτους, καθώς και στην εποπτεία και παραλαβή αυτών, κατά τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147).
  β. Στην εκτέλεση έργων ή ανάθεση σε τρίτους έργων για τη διαχείριση, συντήρηση, ανάδειξη ή ανάπλαση του χώρου που διαχειρίζεται, κατά τις διατάξεις του ν. 4412/2016.
  γ. Στην ανάληψη ως δικαιούχου της εκτέλεσης έργων ή δράσεων στο πλαίσιο των, συναφών με τους σκοπούς της, επιχειρησιακών ή άλλων προγραμμάτων.
  δ. Στην οργάνωση ή/και συμμετοχή σε προγράμματα, εκθέσεις, συνέδρια και εκδηλώσεις δημοσιότητας συναφών με τα θεματικά πεδία της.
  ε. Στην αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών, δωρεών, χορηγιών και πάσης φύσεως ενισχύσεων για την επίτευξη των σκοπών της.
  στ. Στη συνεργασία με φορείς και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ζητήματα ενδιαφέροντος της εταιρείας.
 3. Πόροι της εταιρείας είναι οι εξής:
  α. Οι αμοιβές που λαμβάνει από τον Δήμο Αθηναίων για τη διαχείριση των χώρων της παραγράφου 1 του παρόντος.
  β. Οι πρόσοδοι από την εν γένει διαχείριση και αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της, στις οποίες περιλαμβάνεται και η εκμίσθωση χώρων που διαχειρίζεται.
  γ. Επιχορηγήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, περιλαμβανομένων και προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, που συγχρηματοδοτούνται ή χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή Διεθνείς Οργανισμούς ή εθνικούς πόρους.
  δ. Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, χορηγίες και πάσης φύσεως ενισχύσεις νομικών ή φυσικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών για την επίτευξη του σκοπού της.
  ε. Έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

Άρθρο 12

Διοικητικό Συμβούλιο

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι ενδεκαμελές και αποτελείται από τον Δήμαρχο Αθηναίων ως Πρόεδρο ή πρόσωπο που ο Δήμαρχος Αθηναίων υποδεικνύει ως Πρόεδρο και δέκα (10) μέλη που ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).
 2.  Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται χωρίς περιορισμό.

Άρθρο 13

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

 1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, διαιρεμένο σε πεντακόσιες (500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από τον Δήμο Αθηναίων και καταβάλλεται με μετρητά το αργότερο εντός δύο μηνών από τη σύσταση της εταιρείας.
 2.  Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, αδιαίρετες και αμεταβίβαστες.

Άρθρο 14

Προσωπικό

 1. Η εταιρεία, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της, προσλαμβάνει τακτικό και έκτακτο προσωπικό κατά τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α’ 28).
 2. Με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων διατίθεται προσωπικό που υπηρετεί στο Δήμο Αθηναίων ή στα νομικά πρόσωπα αυτού για τη λειτουργία της εταιρείας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 έως 6 του ν. 4257/2014 (Α’ 93).

ΠΗΓΗ: https://eakyppo.wordpress.com/2020/03/04/ιδρύουν-αιφνιδιαστικά-ανώνυμη-εταιρ/